EU Project
ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.002-0538-C01
„ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА "БЪЗЛИЛАБС" ЕООД ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИКТ“

    Основна цел на настоящия проект на “БъзлиЛабс” ЕООД е повишаване на управленския капацитет и постигане на междурнародна стандартизация на качеството на ИКТ продуктите и услугите на фирмата.
    Специфични цели на проекта са: 1. Създаване на условия за растеж и повишаване на управленския капацитет на фирмата; 2. Усилване на специфичната й експертиза и конкурентни предимства на пазара в страната и чужбина; 3. Развитие на експортния потенциал и излизане на международния пазар; 4. Повишаване на производителността и увеличаване на нейната конкурентноспособност.
    Резултати, от изпълнението на проекта са извършването на пълен реинжинеринг на бизнес процесите, разработване на нов основен софтуер и сертифициране на продуктите на по три международни стандарта за качество, както следват: БДС ЕN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015, EN ISO/EIC 27001:2012. С изпълнение на проекта фирмата ще повиши управленския си капацитет и потенциал за растеж, в това число развитие на нейния експортен потенциал за достигане на ръст на продажбите от износ

    Обща стойност на допустимите разходи по проекта възлиза на 244 600.00 лв., от които 145 537.00 лв. европейско и 25 683.00 лв. национално съфинансиране.

Краен срок за изпълнение на проекта: 13.09.2018 г.

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Процедура за избор на изпълнител избор с публична покана с предмет: „Доставка на ново оборудване, необходимо за функционирането на ERP системата на Бъзли Лабс ЕООД“
Днес, 27.04.2018 г., „Бъзли Лабс" ЕООД обявява процедура за „ „Доставка на ново оборудване, необходимо за функционирането на ERP системата на Бъзли Лабс ЕООД“ , във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0538-C01 , който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете в приложената документация: documentationDMABuzly.rar